เอสซีจี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เอสซีจี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จิตอาสา และพนักงาน จัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการทำ 3 กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนด้วยการส่งมอบถังเก็บน้ำ บรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ให้การดูแลรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารมากว่า 40 ปี จากดำริของรัฐบาลไทยในปี 2520 ซึ่งเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง กล่าวคือ มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือสมเด็จพระยุพราชในขณะนั้น รัฐบาลจึงร่วมกับประชาชนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นทั้งสิ้น 21 แห่ง ซึ่งถือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ เพราะขณะนั้นประเทศไทยประสบความยากลำบากในการดูแลความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

 

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น ได้พระราชทานพระราโชบาย 3 ข้อ คือ 1.) ให้ทำการรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างดี 2.) ให้เร่งพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพระดับประเทศและนานาชาติ จนโรงพยาบาลได้ขยายขอบเขตไปมาก มีคนมาเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงมีการตั้งมูลนิธิส่วนกลางและมูลนิธิของแต่ละโรงพยาบาลรับผิดชอบการจัดหาทุนมาพัฒนาโรงพยาบาล และ 3.) ให้นำความรู้และประสบการณ์มาขยายต่อภายนอกโรงพยาบาล โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น รพสต. จนกระทรวงสาธาณสุขได้นำพระราโชบายนี้ไปขยายต่อยอดด้วย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีในวันที่ 4 – 6 พ.ค 2562 นี้ เอสซีจี ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี ด้วยการเชิญชวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่

1.) กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ในช่วงเดือนเม.ย. ถึง ก.ค. 2562 โดยร่วมกับกองทัพบก จัดคาราวานส่งมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1,000 ใบ พร้อมเชิญชวนเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำฐานติดตั้งถังเก็บน้ำจากวัสดุรีไซเคิลที่เหลือจากการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบโดยทีมงานเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทาง SCG Circular Way หรือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.) กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว โดยร่วมกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 10,000 ต้น สร้างสระพวงเชิงเขาและระบบแก้มลิงในพื้นที่ราบ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 18 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

3.) กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้บริการตามความประสงค์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ด้าน พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก กล่าวว่า “กองทัพบก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในโอกาสอันสำคัญยิ่งที่คนไทยและทั่วโลกตั้งตาคอยในครั้งนี้ กับกิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง เพราะกองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีทั้งกำลังพล เครื่องมือ และยานพาหนะ จึงมีศักยภาพที่จะสามารถร่วมช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมใน 18 จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง

โดยเรามีหน่วยทหาร พร้อมรถบรรทุกน้ำจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1,000 คัน ที่จะไปเติมน้ำในถังของเอสซีจีซึ่งจะไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scg.com/volunteerproject