กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมงานเชิดชูเกียรติ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสที่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นเจริญรอยตาม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารธุรกิจและองค์กร มีความทุ่มเทอุทิศตนบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม C อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี