กอดป่ากอดทะเล ร่วมคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ

อเล็กซ์ เรนเดลล์ เปิดโครงการ #กอดป่ากอดทะเล ร่วมคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสุดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ ประเดินลงพื้นกอดแห่งแรกที่ จ.กระบี่

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ในฐานะผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) ผนึกกำลัง 7 ภาคี ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดกระบี่, บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน บริษัท เจ.ซี.เจ. จํากัด และภาคประชาชน ร่วมเปิดโครงการ #กอดป่ากอดทะเล โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ชวนทุกคนมากอดทรัพยากร คิดจริง ทำจริง ในพื้นที่จริง ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

โดยมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเท่าทันการควบคุมเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์รวมทั้งการรับรู้ถึงสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน พร้อมร่วมปลูกฝังจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและรักษาทรัพยากรของพื้นที่และของประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาเห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหน และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากร ทั้งยังช่วยสร้างนักอนุรักษ์คืนสู่สังคมต่อไป โดยนำร่องลงพื้นที่กอดแห่งแรกที่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อเล็กซ์ เรนเดลล์ กล่าวว่า “โครงการ#กอดป่ากอดทะเล เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมที่อยากจะชวนให้ทุกคนมากอดทรัพยากรของเรา มาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องตามแนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจแก่นของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และเข้าใจวิธีการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทุกคนจะได้ร่วมคิดจริง ทำจริง ในพื้นที่จริง

โครงการนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และแชร์ทัศนคติของคนจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และคนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน การจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงได้พลังความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนทั่วไป และเหล่าจิตอาสา โดยพื้นที่แรกของโครงการนี้ คือ จังหวัดกระบี่ พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก ดังนั้น การใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเราได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ความรู้เรื่องทรัพยากร สร้างแรงบันดาลใจ และจัดกิจกรรม ‘รู้ก่อนเก็บ’ เรียนรู้เรื่องขยะทะเล นวัตกรรมในการเก็บขยะชิ้นเล็ก (micro plastic) พร้อมปฏิบัติการสองมือลดขยะ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วันรวมกว่า 3,000 คน”