เทศบาลเมืองราชบุรี จับมือ ‘มศว.’ นำร่องยกระดับการเรียนการสอน

เทศบาลเมืองราชบุรี ลงนามเอ็มโอยูกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมมือกันยกระดับทางวิชาการทั้งการเรียนและการสอนให้กับ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวนกว่า 4,000 คน  โดยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีความจำเป็นต่อการสื่อสารในอนาคตให้กับนักเรียนชั้นประถมนำร่อง ก่อนขยายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองราชบุรี กล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดการพัฒนาและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การให้การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคชุมชนและสังคม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร เทศบาลเมืองราชบุรี และ มศว.โดยทางมศว.จะถ่ายทอดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารในอนาคตสำหรับเด็ก และเยาวชน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดมีทั้งหมด 5 โรงเรียนและ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โดยทางมศว.จะนำร่องวางรากฐานการศึกษาให้กับ 5 โรงเรียนก่อนซึ่งมีนักเรียนรวมกันทั้งหมดกว่า 4 พันคน เริ่มจากเด็กปฐมประมาณกว่า 2 พันคนควบคู่กับอบรมให้กับบุคลากรครูให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม โดยทีมอาจารย์จากมศว.มาถ่ายถอดให้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับเด็ก

“การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้เป็นเรื่องการเรียนสอนภาษาอังกฤษและจีน ตอนนี้ทางเทศบาลฯ และ มศว.ได้ร่วมกันส่งอาจารย์แลกเปลี่ยนในการสอนระหว่างกัน โดยเริ่มสอนมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการแรกจะพัฒนาครูของเทศบาลเมืองราชบุรีให้เข้าใจหลักสูตร จากมศว.จากนั้นครูจะนำมาถ่ายความรู้ให้กับนักเรียน ที่สำคัญยังมีสอบวัดผลการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือครูผู้สอน ซึ่งทางมศว.รับรองอีกครั้งหนึ่งว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากไม่ผ่านก็ต้องปรับปรุงกันใหม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายภูวนารถ กล่าว

รักษาการนายกเมืองราชบุรีกล่าวอีกว่า การร่วมมือกับ มศว.ครั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนให้มีทักษะความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนที่เด็กนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้น โดยอาจารย์ มศว.จะมาทดสอบอีกรอบว่าเด็กคนคนไหนพัฒนาการภาษาจีนไปได้เร็ว หรือ เด็กคนไหนพัฒนาการช้าเพื่อนำจุดด้อยไปแก้ไข แต่ถ้าหากมีการพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะสามารถเดินหน้าต่อยอดไปได้ ทางมศว.ก็จะยกระดับการสอนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การที่เทศบาลเมืองราชบุรีจับมือกับมศว.ถือว่าเป็นการนำร่องยกระดับการศึกษาของเทศบาลฯเนื่องจากมองเห็นศักยภาพของ มศว.ที่เป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรครู อาจารย์ มายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรของมศว.ที่เทศบาลฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะกับการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดราชบุรี