นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบประกาศนียบัตร

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563” จำนวน 29 คน เป็นหลักสูตรแรกซึ่งจัดโดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นเนื้อหาด้านวิชาการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 8 วิชา รวม 24 ชั่วโมง ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย