สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่ายนำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

จากที่ผ่านมาที่สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนนักขายตรงซึ่งได้รับการอบรมในแต่ละครั้งรวมกันกว่า 6,000 คน โดยนอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งวิทยากรมาเป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วยังได้เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กรอบความคิดที่นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยโดยรวม
ทั้งยังสอดรับกับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 นั้น สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ได้ส่งผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทในสังกัดสมาคมฯเข้าร่วมทดสอบและได้รับมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระชั้น 4
และเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย ได้มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ และคณะผู้บริหาร สคบ. ณ ห้องประชุม 5 สคบ. ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
อย่างไรก็ดีสำหรับการจัดพิธีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้มีความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีอาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป