“สธ.” เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” สร้างเครือข่ายวิชาการ ดันไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์

ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 เผยเป็นเวทีสร้างเครือข่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับนานาชาติผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และประเทศต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียน ด้านผู้จัดงานชี้ตลาดผู้สูงอายุยังสดใสในระยะยาวมีมูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาทต่อปี ดึงนวัตกรรมสุดล้ำและสินค้าบริการสำหรับผู้สูงวัยจัดแสดงกว่า 100 บูธ มั่นใจเงินสะพัดในงานกว่า 500 ล้านบาท

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020(InterCare Asia 2020) ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีสถิติของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 ซึ่งถือว่าไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำหนดแนวทาง และเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มวัยทำงานถึงความสำคัญของการเตรียมตนเองสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีศักยภาพ ซึ่งการจัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุได้ในอนาคตทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียนโดยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centrefor Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์ของอาเซียน ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

“สำหรับ งาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย2020 นี้กระทรวงมองเห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทของไทยซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตโดยภายในงานทางสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สวทช.จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุเช่นพูดคุยถึงทิศทางนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน” ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ด้าน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาวส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสูงถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี ผู้จัดงานจึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020)งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 ขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ภายในงานได้รวบรวมสินค้าบริการด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ เพิ่มโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานและหลังจากงานทั้งสิ้น 500 ล้านบาท