กคช. จัดเวทีเสวนา กำหนดทิศทางขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ปี 2564 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะทำงานขับเคลื่อนข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดหาข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง  เพื่อรวบรวมข้อมูลอุปสงค์-อุปทาน ข้อมูลการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศ และเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ

ซึ่งการดำเนินงานจัดตั้งข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 บูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการวางระบบและนำข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยเผยแพร่ และการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมทั้งมีการพัฒนาเว็บไซต์ http://www.nhic.m-society.go.th เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ระยะที่ 2 พัฒนาระบบและขยายโครงข่าย  และระยะที่ 3 พัฒนาเต็มรูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data ได้

และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยง (Link) ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำเข้าข้อมูลในส่วนของการเคหะแห่งชาติ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติโดยบูรณาการข้อมูลภาพรวมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงสร้างของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลฯ และร่วมกันสร้างเครื่องมือในการหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูล สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างข้อมูล และการบริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดชุดข้อมูล และมาตรฐานชุดข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ปี 2564 ต่อไป

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเคหะแห่งชาติจึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงนโยบายภาครัฐ สิ่งที่รัฐบาลอยากให้หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจบริการประชาชน นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงประสบการณ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กล่าวถึง ความจำเป็นในการบริการข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ และภาพรวมของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาตัวอย่างการทำศูนย์ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ อาทิ ศูนย์บูรณาการข้อมูลการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้แทนจากกรมธนารักษ์ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) พร้อมกันนี้ยังจัดให้มี Workshop แนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาสรุปผลหาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติต่อไป