ชมรมพีอาร์ประกันภัย อบรม “การสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ “การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์” (Online Crisis Communication Management) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤตในโลกออนไลน์ให้กับบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัทประกันภัย ได้เรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารในการจัดการกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล กรรมการสภาอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย