เอสซีจี ชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “SD Symposium 2020” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เอสซีจี จัดงานสัมมนาออนไลน์ระดับโลก SD Symposium 2020(Sustainable Development Symposium 2020) ภายใต้แนวคิด Actions for Sustainable Future ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรชั้นนำระดับโลก หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของการดำเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และอนาคตของโลกที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ รวมทั้ง Mr.Jacob Duer ประธานกรรมการและผู้บริหาร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ Mr. Robert Candelino ผู้บริหาร Unilever Group of Thai Companies and Inland ASEAN ที่จะมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสถานการณ์ในบริบททั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จและร่วมเสนอแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ความคืบหน้าและตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนพันธกิจและเป้าหมายในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jo6dCA และลงทะเบียนรับชมงาน SD Symposium 2020 : Circular Economy: Action for Sustainable Future วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. แบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3e4A16