สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำการลงทุน

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ประเภทอบรมทั่วไป (Public Training) ประเดิมเปิดอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับทุกช่วงชีวิตและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันชีวิตแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เช่น ยูนิตลิงค์ ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตที่มีผลประโยชน์คืนแน่นอนเมื่อเสียชีวิตหรือมีการทรงชีพครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวม กรมธรรม์แบบนี้จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอื่น ๆ100

ซึ่งผู้ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการประกันชีวิตและการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน (IC License) จากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ IC License จะต้องมีการพัฒนาและทบทวนความรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ทุก ๆ 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ

สมาคมประกันชีวิตไทยในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตได้ให้บริการฝึกอบรม ความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิต จึงได้ยืนเรื่องขออนุมัติไปยังสำนักงาน ก.ล.ต ในการขอเปิดศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ประเภทอบรมทั่วไป (Public Training) ซึ่งขณะนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนประกันชีวิตที่มีทั้งใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้เข้ามาใช้บริการ

สำหรับรูปแบบการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) จะเป็นการบรรยายวิชาการจากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน พร้อมยกกรณีศึกษา โดยจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 วัน 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน , จรรยาบรรณและกฎระเบียบ , การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) , ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเริ่มอบรมครั้งแรกในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย ค่าสมัคร 4,500 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจำกัดผู้เข้าอบรม 50 คน เพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 02-679-8080 ต่อ 221, 222 , 240