การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ส่งต่อน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ร่วมกับอำเภอพิมาย กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย กองทัพภาคที่ 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาพิมาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความห่วงใยของสมาขิกชมรมไทอีสาน การเคหะแห่งชาติ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องประสบกับภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จึงได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดทำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน กระจายไป 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านวังกุ่ม 2. ชุมชนบ้านขาม และ 3. โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ โรงเรียนบ้านท่าแดง และโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจิตอาสา 904 และกองพัน ช.2 พัน.202 ประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย