พม. มอบ กคช. จัดประกวด “ชุมชนสดใสฯ” เฟ้นหาชุมชนดีเด่น บูรณาการอย่างยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซปต์ “ชุมชนดีเด่น” เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน โดยคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความดูแลของ กคช. จำนวนกว่า 700 ชุมชน ทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 500,000 บาท โดยมี นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และชาวชุมชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน สอดรับกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) CSR โครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมชุมชน เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ การพัฒนา และการต่อยอดความรู้ภายในชุมชนของตนเอง พร้อมยกระดับชุมชนให้เป็น “ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Smart Sustainable Community) ตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2570

สำหรับการจัดโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2563 เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 โดยมีแนวคิด “ชุมชนดีเด่น” ซึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความโดดเด่ดในด้านที่กำหนดไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ด้านสุขภาพและกีฬา ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ด้านผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทชาย และผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทหญิง แต่ละชุมชนจะต้องมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาและต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้

“การกำหนดเกณฑ์ 8 ด้าน เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านขึ้นมา จะทำให้มองเห็นจุดเด่นของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการ การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงการทำให้คนในชุมชนยอมรับและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ชุมชนต้นแบบมาบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกหนึ่งชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community) ทั้งในด้านมิติเศรษฐกิจ มิติการ มีส่วนร่วม มิติสุขภาพ และมิติสิ่งแวดล้อม”

สำหรับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบในโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนดีเด่น” มีทั้งสิ้น 16 ชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนจะได้รับเงินรางวัลชุมชนละ 30,000 บาท ซึ่งชุมชนที่ได้รับรางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์(แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม(แนวสูง) ด้านการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง10/2 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (แนวสูง) ด้านส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนรังสิต คลอง 8 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) (แนวสูง) ด้านส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองบัวศาลา1) (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) (แนวสูง)

ด้านสุขภาพและกีฬา ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) (แนวสูง) และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2  (แนวสูง) ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย) (แนวสูง)  ด้านผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทชาย ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันป่าตอง) (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 (แนวสูง)  และผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทหญิง ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนขอยแก่น ระยะ 1-3 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม. 44) (แนวนสูง)

 “การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้สร้างบ้านและสร้างชุมชนเข้มแข็ง อยากเห็นการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ รวมถึงการได้เห็นคนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยของตน ดังนั้นโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงามจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยการนำชุมชนที่มีศักยภาพมาโชว์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนอื่นๆ ต้องการริเริ่มพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป”