SCG Building and Living Care Consulting คว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีรางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8

เอสซีจี โดย SCG Building and Living Care Consulting ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี รองรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด Biophilic Design ที่ได้นำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและการอยู่อาศัยของผู้ใช้งาน ซึ่งการใกล้ชิดธรรมชาติ จะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล เช่น การสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับ ช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้า จากเวทีรางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ (The 8th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2020, in conjunction with the 2nd Silver Architecture Awards)

รางวัล Asia Pacific Eldercare Innovation Awards และ รางวัล Silver Architecture เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ โครงการและการออกแบบที่สะท้อนแนวความคิดนวัตกรรมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 200 หน่วยงาน จาก 15 ประเทศทั่วโลก

SCG Building and Living Care Consulting ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทาง สำหรับโครงการที่รองรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย (Wellness Living Project) ตามหลัก Universal Design (UD) ซึ่งเป็นหลักการออกแบบเพื่อคนทุกช่วงวัย (Gerontology) และการออกแบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต (Circadian lighting) โดยมีงานวิจัยรองรับ จึงสามารถพัฒนาโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง และคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าสูงสุดของโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้อาคาร