เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดจากผลการวิจัยของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF Most Admired Brands) จาก ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมาจากการจัดโครงการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกต่อแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมจัดสวัสดิการกับ กบข. โดยได้ร่วมมือกับนิตยสาร BrandAge ในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ การวิจัยดังกล่าวได้จัดทำในรูปแบบการสำรวจแบบออนไลน์ แบ่งเป็นประเภทสินค้าและบริการจำนวน 6 กลุ่ม ทำการวิจัยตั้งแต่วันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 ซึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคะแนนความไว้วางใจจากสมาชิกสูงสุด ในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) ในกลุ่มประกันชีวิต อย่างไรก็ดี พิธีประกาศผลและมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิม