กระทรวง อว. จัดทัพ Road Show ผ่านระบบออนไลน์ Reinventing University ภาคอีสาน

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทัพ Road Show ผ่านระบบออนไลน์ (online) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงานภาคการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับงานประชุมสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อชี้แจงแนวทางและข้อเสนอ หลักเกณฑ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน โดยวางรูปแบบรองรับสถานการณ์โควิด-19 (COvid-19) อย่างปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Zoom และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านทางเฟซบุ๊ก เพจ : Reinventing University ซึ่งมีผู้เข้าชมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมระบบ Zoom และ ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ : Reinventing University เป็นจำนวนมาก

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้ทำการวางระบบออนไลน์ การสื่อสารผ่านระบบ Zoom และ เพจ Reinventing University โดยได้ปรับแผนรองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ภายในงานให้มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง มีการคัดกรอง อุปกรณ์วัดไข้ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก หลังกระทรวง อว. เปิดตัวโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน

มีแผนในการเดินหน้าจัดประชุมสัมมนาวิชาการลงพื้นที่ 3 ภาค ที่ผ่านมาได้นำร่องในพื้นที่ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสงขลาวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และครั้งนี้ได้ปรับให้เข้าสถานการณ์โควิด-19 เน้นที่ระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงการเข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าว ต้องการให้การศึกษาของไทยระดับอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพสอดคล้องการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. และพร้อมประกาศใช้กฎกระทรวงภายในปี 2564 นี้

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม พร้อมยังสามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงตอบโจทย์กับความต้องการของประเทศ สำหับการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่มตามความถนัด เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและเกิดความสับสนว่าสถาบันตัวเองควรอยู่กลุ่มไหน

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 5 กลุ่ม ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ“Reinventing University” ขึ้นในพื้นที่ 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยจะต้องประเมินตนเองในด้านความพร้อม โดยดูจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมไปถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกกลุ่ม

“ในส่วนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “Reinventing University” ครั้งนี้ จัดขึ้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายของ อว กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค new normal”

พร้อมด้วย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ เปิดประชุมสัมมนาด้วยการชี้แจงแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และรศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการฯ ให้ความรู้ในหัวข้อการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

พร้อมเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร อนุกรรมการฯ กับ ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ อนุกรรมการฯ และผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา อนุกรรมการฯ ปิดท้ายเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในแต่ละสถาบันด้วย”