คปภ.ทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนภารกิจด้านการประกันภัยเต็มสูบ

เลขาธิการ คปภ. มอบนโยบายให้คณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ.ทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยเต็มสูบ พร้อมนำระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์มาใช้ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

“การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. ในยุค New Normal จำเป็นต้องทำงานในเชิงรุก รวมทั้งต้องพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงการให้บริการให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และที่สำคัญต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมด้วย”

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. โดยมีคณะผู้บริหารสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2559 ที่สำนักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ซึ่งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลายสาขาอาชีพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ 3

ทั้งนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยชุดที่ 3 ได้คัดเลือกคณะกรรมการไกล่เกลี่ยขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานคปภ. และเป็นตัวแทนของผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. ในการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อบูรณาการการทำงานและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลการบริการของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก

ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ. มอบนโยบายแก่คณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. โดยมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย คปภ. ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยต้องบูรณาบูรณาการการทำงานและใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการไกล่เกลี่ย โดยนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยผ่านระบบ Video Conference โดยอาจต้องใช้วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์

รวมทั้งใช้แนวทางการทำงานแบบการมีส่วนร่วม และเพิ่มบทบาทในงานด้านวิชาการ อาทิ ร่วมกันกำหนดหัวข้อและประเด็นในการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ย ตลอดจนการประชุมประจำปีระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับอนุญาโตตุลาการ ส่งเสริมให้มีการจัดทำบทความวิชาการจากประสบการณ์การไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัย ประชุมเชิงวิชาการ การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการประกันภัยจากกรณีที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การแก้ไขและเพิ่มประะสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

อีกทั้งได้เชิญให้ผู้ไกล่เกลี่ยร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน คปภ.ในโครงการต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน โครงการผู้ไกล่เกลี่ยสัญจร เป็นต้น