รับตำแหน่ง

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. เป็นวันแรก โอกาสนี้ยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6