“เคทีซี” คว้ารางวัล “ASEAN CG Scorecard” บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล่าสุดคว้ารางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2562 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs บริษัท จดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยในอาเซียนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป โดยเคทีซีเป็นหนึ่งใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในอาเซียน จากทั้งหมด 135 บริษัท ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เกณฑ์การประเมินของ ACGS พัฒนามาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Corporate Governance Network (ICGN), Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ Code of Corporate Governance ของบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งบริษัทที่ได้รับการประเมิน ACGS คือ 100 บริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายนของทุกปี และเป็นบริษัทที่มีข้อมูลเปิดเผยเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละประเทศ

สำหรับผู้ประเมินของประเทศไทย คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) หรือที่เรียกว่า ACMF Corporate Governance Initiatives โดยเป็นการเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดัชนีของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม