องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-ธนาคารโลก เลือก “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Carbon Pricing

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ ‘One Platform’

ด้วยการได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 บริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในเขต EEC เข้าร่วม “โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก” (Carbon Pricing) ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”) และ ธนาคารโลก (World Bank)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มผลักดันโครงการพลังงานสะอาด และใช้นวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงรายเดียวของของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก” (Carbon Pricing) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”) และ ธนาคารโลก (World Bank)

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมงานกับ อบก. ธนาคารโลก และ องค์กรอิสระ Carbon Trust ในการออกแบบ และทดลองการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆภายในองค์กร เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Assessment) และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (GHG Reduction Targets) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของภาคการเงินไทย ทำให้บริษัทฯมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวได้ในอนาคต

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว ในฐานะที่ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาฯระดับนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับแนวทางความยั่งยืนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มฯ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร (One Platform) ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมกับให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำระดับสากลต่อไป

การนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาทดลองใช้ภายในบริษัทฯ โดย‘กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล’ ทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทฯได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสำคัญที่จัดขึ้นโดยอบก. และธนาคารโลก พร้อมกับบริษัทชั้นนำของประเทศอีก 5 องค์กร ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  เราจะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการและพัฒนาธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน เพื่อให้เป็นต้นแบบของบริษัทอสังหาฯชั้นนำของประเทศไทย สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบและทดลองใช้กลไกการกำหนดราคาคาร์บอนในครั้งนี้”

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าว “ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุถึงเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่าง อบก. ธนาคารโลก และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญในการนำร่อง เพื่อนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรมาใช้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน และความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป”