“โออิชิ กรุ๊ป” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อวยชัย ตันทโอภาส, วิกรม คุ้มไพโรจน์, พจนีย์ ธนวรานิช, ชัย จรุงธนาภิบาล, สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์, และนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้