ออมสิน คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพมาตรฐานโลก “Thailand Quality Award : TQA Winner 2020”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารออมสินเป็นองค์กรคุณภาพได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2563 รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ

โดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาในปี 2560 ธนาคารได้รับรางวัล Thailand Quality Class และพัฒนาสู่รางวัล Thailand Quality Class (Plus) ด้าน Customer และด้าน Operation ในปี 2561-2562 ตามลำดับ จนมาประสบความสําเร็จได้รับรางวัลสูงสุด Thailand Quality Award ในปี 2563 เป็นปีที่ 6 ธนาคารที่ส่งผลงาน ถือเป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง

“ด้วยค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทำให้เห็นการบูรณาการมุมมองแนวคิดเชิงระบบ ของการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน โดยหลังจากที่ธนาคารออมสินได้ปรับบทบาทเป็น Social Bank เต็มรูปแบบในปี 2563 ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การ Re-Structure, Re-Process จนถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม”

ในปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-Covid 19 ธนาคารออมสินมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบของธนาคารออมสิน และ ความพร้อมของทรัพยากร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีการนำเอาช่องทางบริการรูปแบบดิจิทัลมาให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารภายใต้มาตรการตรการเว้นระยะห่าง

โดยธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นมาตรการเยียวยา 5,000 บาทตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการพักหนี้ชําระหนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระ มาตรการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ ประสบความสําเร็จ สามารถให้บริการลูกค้ามากกว่าการให้บริการในภาวะปกติถึง 3 เท่า ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 5 ล้านราย

“ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 108 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์ 2.9 ล้านล้านบาท ดูแลลูกค้ากว่า 22 ล้านราย ภารกิจที่ธนาคารดำเนินการกว่าร้อยละ 80 เป็นภารกิจเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

สำหรับทิศทางยุทธศาสตร์ใน 5 ปีข้างหน้า ธนาคารออมสินมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม หรือ Social Bank” อย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยธนาคารยังได้เข้าร่วมลงนามรับในหลักการของ Responsible Banking กับ สหประชาชาติ หรือ UNEP FI เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลและมุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมแก่สังคม หรือ Making Positive Impact on Society เน้นดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน ช่วยยกระดับรายได้และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด