เอสซีจี รับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563

ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization)

เอสซีจี โดยนายประกิจ วรวัฒนนนท์ Corporate Innovation Director เอสซีจี เข้าร่วมรับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563 ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization) จัดขึ้นโดยบริษัท Clarivate ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Innovation Solution และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเอสซีจีเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ มีการคัดเลือกจากผู้นำทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คุณภาพและจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง โดยคัดเลือก 28 บริษัทที่ได้รับรางวัล จากบริษัทชั้นนำมากกว่า 238 บริษัทในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ในรูปแบบ Open Innovation อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขยายการลงทุน (Investment) ใน Fund of Funds และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้าน Product and Service Innovation, Process Innovation และ Business Model Innovation ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เอสซีจีมุงมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง