ธอส. ส่งมอบรถรับ-ส่งนักเรียน ช่วยเหลือเยาวชนในความอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบรถรับ-ส่งนักเรียนในความอุปถัมภ์ของ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยงบประมาณสนับสนุน 705,000 บาท เพื่อใช้เป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยในการนำนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน โรงพยาบาล กิจกรรมทัศนศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้หรือดำรงชีวิตของเด็ก ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร จัดพิธีส่งมอบรถรับ-ส่งนักเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมในพิธี ซึ่งทางวัดจะนำรถไปใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน โรงพยาบาล กิจกรรมทัศนศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง รวมประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวชนเผ่า และเป็นเด็กกำพร้าถึงร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นเด็กยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ธนาคารจึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มูลค่า 705,000 บาท ซึ่งหลายปีก่อนหน้านี้ ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 28 ห้อง พบโชคเจริญธรรม สำหรับเด็กหญิงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมและอาชีวะรวมกว่า 200 คนไปแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม “การให้” ที่ ธอส. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้ ธอส. มีภารกิจในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี ธนาคารสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน