ธ.ก.ส. ร่วมแถลงข่าว HandySense นวัตกรรมการเกษตรแบบเปิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว HandySense นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบเปิดเพื่อประโยชน์สาธารณะ” โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิจัยและพัฒนา “HandySense ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ” เพื่อให้เกษตรกรไทยได้เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ได้โดยง่ายในราคาที่ประหยัดและเหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรห้อง 7 ชั้น 5 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร