สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีเชื่อมข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ.

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ กับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนาระบบในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทําประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในการรับชําระภาษีรถยนต์ประจําปี สามารถค้นหาข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. ได้รวดเร็ว ลดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจร โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงาน คปภ.