เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่น คุ้มครองผู้ป่วย COVID-19

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ มีความตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่กระจายเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามการอนุมัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย มีความห่วงใยถึงสถานการณ์ดังกล่าว และพร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ จึงประกาศตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ว่าเอไอเอให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (ถ้ามี) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital) โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งผู้ที่มีประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มกับเอไอเอ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอตอกย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ ด้วยความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)* ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในกรณีป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามผลประโยชน์คุ้มครองทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมยืนหยัดมอบความคุ้มครองเพื่อคนไทย และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

* หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์