Take a fresh look at your lifestyle.

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ส.ธกส. มอบเงินช่วยเหลือพนักงานผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. (ส.ธกส.) มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ให้กับพนักงานของธนาคารที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมี นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะนายก ส.ธกส. และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะอุปนายก ส.ธกส. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการ ส.ธกส. มอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับผู้แทนพนักงานผู้ประสบภัย เป็นจำนวนเงินรายละ 20,000 บาท ณ ห้องประชุม 2001 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564