ธ.ก.ส. ร่วม มก.กพส. และ กสก. ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร

ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และกรมส่งเสริมการเกษตร นำผลงานการพัฒนาด้านนวัตกรรมเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรไทย เตรียมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรแล้ววันนี้

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.กพส.) ร่วมมอบเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้กับศิริพรรณ เจริญแพทย์ ตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการวัดน้ำหนักแห้งและทำให้ทราบถึงความอ่อน-แก่ของทุเรียน ซึ่งช่วยลดการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ณ ห้องโถง ชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการยกระดับภาคเกษตรไทยโดยอาศัยนวัตกรรม ซึ่งมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาของธนาคาร ได้ให้แนวนโยบาย พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันผลักดันเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล และวิธีการดำเนินงานด้านนวัตกรรมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Agritech) อันจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและวางแผนการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของไทยทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. จึงได้ดำเนินการภายใต้โครงการแผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนำผลงานนวัตกรรมเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขับเคลื่อนผ่านเกษตรกรต้นแบบในชุมชน หรือ Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียน ไปทดลองใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผลผลิตทุเรียนกำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ค่าความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการหาน้ำหนักแห้งแบบมาตรฐาน คือ การอบแห้งโดยตู้อบลมร้อน ซึ่งต้องทำในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาในการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง และเป็นการทดสอบแบบทำลายตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในครั้งนี้ จะเป็นการวัดค่าน้ำหนักแห้ง โดยไม่ทำลายตัวอย่างและรู้ผลภายใน 5 วินาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่สามารถใช้เครื่องนี้ในการสุ่มวัดน้ำหนักแห้งเพื่อควบคุมการตัดทุเรียนอ่อนไม่ให้ออกสู่ตลาด แทนการใช้วิธีการเดิมในห้องปฏิบัติการได้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้วางแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการติดตามและรวบรวมผลการใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบ ควบคุมผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และสร้างความยั่งยืนในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรต่อไป