การเคหะแห่งชาติ สนับสนุนกิจกรรม “เรามีเรา” เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ เร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้กิจกรรม “เรามีเรา” ของกระทรวง พม. พร้อมทั้งประสานภาคีเครือข่ายแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวในที่พักอาศัย ตลอดจนเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่เคหะ “ดินแดง” และ ห้วยขวาง”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุม 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.ตามกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทาง ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่โครงการของการเคหะแห่งชาติให้คลี่คลายอย่างมีประสิทธิภาพ

นายทวีพงษ์ กล่าวถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในชุมชนของการเคหะแห่งชาติว่า การเคหะแห่งชาติได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัย และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รักษาระยะห่าง รวมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเดินทางเข้า – ออกชุมชน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัว การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน 164 ชุด แจกชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 3,000 กล่อง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 110 พื้นที่ แจกข้าวกล่อง จำนวน 9,480 ชุด พร้อมร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ นิติบุคคล ผู้นำชุมชน เพื่อติดตามข่าวสารของสถานการณ์แพร่ระบาดในชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อก็จะประสานไปยังสาธารณสุขในพื้นที่ให้มารับผู้ติดเชื้อไปรักษา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในชุมชนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว จำนวน 615 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)

พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย อย่างเช่นโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางได้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการค้าในตลาดสดห้วยขวาง พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 243 ราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารแฟลตและตลาดสดไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และกำหนดจะเปิดตลาดอีกครั้งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ส่วนโครงการเคหะชุมชนดินแดงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาบางแค เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง และประชาชนทั่วไป จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ให้บริการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ตรวจคัดกรองตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานกีฬาแฟลตที่ 51 – 53 ซอยประชาสงเคราะห์ 9 โดยที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 88 ราย เบื้องต้นได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารแฟลตและตลาดกลางดินแดง และกำหนดปิดตลาดกลางดินแดงตั้งแต่วันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2563

“สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานงานผ่านมาทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยการเคหะแห่งชาติจะต้องสรุปยอดผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด และหากประชาชนพบเห็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ต้องการความช่วยเหลือ โทร. สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกระทรวง พม. จะได้นำ “ทีมเรามีเรา” ลงพื้นที่เข้าแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด