สกพอ.ประกาศผลรางวัล อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563 “โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)” คว้ารางวัลชนะเลิศ

โครงการ อีอีซี สแควร์ ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โครงการ อีอีซี สแควร์ ย่อมาจาก Environmental Empowerment CAMP & CONTEST หรือ EEC2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก (สนามบินอู่ตะเภา) ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (CAMP) และ การประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับการและตอบสนองต่อการขยายตัวในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม” (CONTEST)

โดยปี 2563 สกพอ. ได้ดำเนินการโครงการ อีอีซี สแควร์ ต่อเนื่องจากปี 2562 ได้มีการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายเดิม เสริมสร้างทักษะการทำงาน และกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนแกนนำ หรือ EEC2 Young Leaders โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแกนนำ จำนวน 9 กลุ่ม ตลอดจนการขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใหม่ ที่สนใจในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยในปี 2563 ได้มีกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อีอีซี สแควร์ ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม

ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สกพอ. ได้จัดงานประกาศรางวัลโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ผ่านระบบ ZOOM Application เพื่อสรุปความสำเร็จของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี และระยอง ที่ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563 โดยรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กับโครงการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง กับโครงการสร้างความรู้และลดปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 3. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี กับโครงการ PSC Plastic Free zero waste SQUARE เพื่อรณรงค์การลดการใช้พลาสติก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายคณิศ แสงสุพรรณ พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ และที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ได้ร่วมเป็นเกียรติและมอบโอวาทให้กับเยาวชนในครั้งนี้