“ธอส.” มอบน้ำดื่ม 20,000 ขวด ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร จึงได้เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทันทีที่ได้รับจัดสรร โดยร่วมมือกับหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนทั่วพื้นที่ กทม. โดยมีเป้าหมายจัดหาสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีน 25 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากนั้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มของธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด ให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการธนาคาร เป็นผู้รับมอบจาก นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ธอส.ผู้แทนธนาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น 1 ใน 25 สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ถึง 2,000-2,500 คนต่อวัน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด การสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา”

และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องจำนวน 10,420 ชุด การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องรวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้อง พร้อมด้วยอาหารจำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร มอบเก้าอี้จำนวน 500 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก

ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป