ไทยพาณิชย์รับรางวัลอาคารปลอดภัยสูงสุด BSA Building Safety Award 2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Platinum และ รางวัลองค์กรที่มีการบริหารงานดีเด่นเพื่อความยั่งยืน ระดับ FM Gold Award ในโครงการ BSA Building Safety Award 2021 จากนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร สะท้อนถึงการบริหารจัดการอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดในระดับประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการด้านอัคคีภัย รวมถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสถานการณ์ของโควิด-19

ทั้งนี้ อาคารสำนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่, อาคารพลาซ่า อีสต์ (Plaza East) และอาคารพลาซ่า เวสท์ (Plaza West)