ธ.ก.ส. จัดงานตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Investor Day) นำผลงานวิจัยชั้นนำ ยกระดับภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ” เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ยกระดับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เกษตร สู่ความเป็นมืออาชีพ พบกับนวัตกรรมการเกษตรสุดล้ำกว่า 50 ผลงาน กิจกรรม Business Matching พร้อมฟังเสวนา “ก้าวข้าม COVID-19 เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุคเกษตรดิจิทัล” วันที่ 9 ธันวาคมนี้ ฟังชมได้ทาง Facebook Live Page ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร Investor Day เวลา 08.30 – 16.00 น.
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กรมส่งเสริมการเกษตร (สสก.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จัดกิจกรรมตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Investor Day) Smart Matching for Better Together เพื่อนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากส่วนงานภาคีเครือข่าย ไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประกอบธุรกิจ และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างส่วนงานที่มีผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปใช้เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัล

ภายในงานเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จะได้พบเจ้าของผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรม Matching แหล่งทุนกับ ธ.ก.ส. โดยดําเนินการจัดงานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ มุ่งหวังให้เกิดการจับคู่และนํานวัตกรรมไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ อีกทั้งมีการออกบูธนิทรรศการร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ บูธ 1) ยุทธศาสตร์รัฐบาล BCG Model 2) ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้จากเครือข่ายร่วมงานกว่า 50 ผลงาน 3) พิมพ์เขียวระบบเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” ซึ่งเป็น Free Innovation 4) คูปองส่วนลดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมจาก depa 5) สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. อาทิ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร หรือสินเชื่อสําหรับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา 6) โครงการร่วมทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทย (Venture Capital : VC) และ 7) การแก้ปัญหา FTA โคนม โดยนํานวัตกรรมมาขับเคลื่อน รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวข้าม COVID-19 เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุคเกษตรดิจิทัล” โดยผู้แทนจากเครือข่ายที่ร่วมโครงการและเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินงาน

“ธ.ก.ส. ขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ New Gen หรือ Startup Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน และภาคีเครือข่าย รับชมกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่าน Facebook Live ที่เพจ ตลาดนัดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร Investor Day ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.” นายธนารัตน์กล่าว