แอมเวย์ คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้มุมมองที่ต้องการยกระดับคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู ปี 4” และ “Amway, Go Green Together”

แอมเวย์ ประเทศไทย โดยตัวแทนผู้บริหารและนักธุรกิจแอมเวย์ เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 ” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล และ มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ในฐานะที่แอมเวย์ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ก้าวสู่ระดับ Platinum Award การได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของแอมเวย์ในการร่วมส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี และร่วมสนับสนุนการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ

ภายใต้ความมุ่งมั่นในการบูรณาการเพื่อสังคม แอมเวย์ประเทศไทยยังคงดำเนินโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กในพื้นที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้แนวคิด “เด็กได้รับโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโภชนาการและการทำเกษตรผสมผสาน และขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” ด้วยการส่งมอบความรู้และทุนทรัพย์ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีวัตถุดิบที่มีคุณค่าโภชนาการหลากหลายและปลอดภัยสำหรับการปรุงอาหาร อันเป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยปัจจุบัน ได้สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้วรวม 3 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้) รวม 57 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ภายใต้โครงการมากกว่า 8,600 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม แอมเวย์ได้จัดทำโครงการ “Amway, Go Green Together” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการปลูกฝังให้เกิดหัวใจรักษ์โลก สู่การสร้างโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเรา โดยได้รวมพลังกับเหล่านักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก ร่วมทำกิจกรรมภายใต้ภารกิจ 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ถุง Reuse สนับสนุนให้ใช้ถุงผ้าเพื่อการใช้ซ้ำ และ Recycle ร่วมคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ เพื่อนำเข้าสู่เส้นทางการรีไซเคิล โดยแอมเวย์นำพลาสติกที่ได้รับคืนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นถุง ReBag ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ถุงรีไซเคิลเพื่อโลก”

แอมเวย์ประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ