สมาคมการขายตรงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วางนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทย สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สมาคมการขายตรงไทย แต่งตั้ง ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการขายตรงไทย พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ กำหนดนโยบายสานความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจขายตรงให้สอดรับกับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจและกระแสโลก พร้อมกระตุ้นความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระ ภายใต้นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอย่างมีนัยยะ

ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวว่า “การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ชุดใหม่นี้ ได้วางแนวทางและกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายสานความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจขายตรงให้แก่บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ มีรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ ได้แก่

  • สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก ภาครัฐ และสื่อมวลชน
  • การขยายฐานจำนวนสมาชิกของสมาคมอย่างมีคุณภาพ
  • การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
  • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปันแก่สังคม

โดยมุ่งหวังผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงให้เหมาะกับคนทุกช่วงวัย และสำคัญคือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ประชาชนแยกแยะและตัดสินใจได้ระหว่างธุรกิจที่โปร่งใสคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณหรือเป็นธุรกิจที่หลอกลวง”

ทั้งนี้ สมาคมการขายตรงไทยซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลาร่วม 40 ปี ยืนยันมาตรฐานและความเป็นเลิศด้านจรรยาบรรณ  พิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัลต่างๆ จากทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาโดยตลอด และเป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) มีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทไทยและต่างชาติ 28 บริษัท มีคณะกรรมการบริหารงานสมาคมจำนวน 9 บริษัท มาจากการเลือกตั้งของบริษัทสมาชิก โดยได้แต่งตั้งนายกสมาคมการขายตรงไทย และคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ วาระกรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2567 ได้แก่

ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

 

นายทศพร นิษฐานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ

ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก

 

นางสาวฮุ้ยถิง โจว ผู้จัดการ บริษัท อินฟินิตัส เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายการศึกษา

นายลูคัส เคยียงซู คิม กรรมการ บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายการสื่อสาร

ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ในปีที่ผ่านมา แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากกำลังซื้อที่ถดถอย รวมถึงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ธุรกิจขายตรงโลกยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางคงที่ โดยขายตรงทั่วโลกในปี พ.ศ. 2564 มียอดธุรกิจค้าปลีกอยู่ที่ 186.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้น 1.5% และมีนักธุรกิจอิสระทั่วโลกจำนวน 128.2 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 0.7% สำหรับในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 42% ของขายตรงโลก และมีนักธุรกิจอิสระอยู่ที่ประมาณ 58% ของทั้งโลก โดยประเทศไทยสามารถสร้างรายได้อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก

ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปี พ.ศ. 2564 มียอดขายสุทธิประมาณ 63,800 ล้านบาท มีนักธุรกิจอิสระ 11 ล้านคน คาดหมายภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปีนี้จะมีแนวโน้มกลับมาดีขึ้น หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตและปัจจัยลบทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบกับทุกอุตสาหกรรม เห็นได้จากกระแสความสนใจของผู้บริโภคที่หันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนยอดขายของธุรกิจขายตรงไทยที่มาจากหมวดผลิตภัณฑ์ Wellness และ Beauty สูงถึง 78% (ที่มา: 2021 WFDSA Global Statistic Survey www.wfdsa.org/global-statistics)

เชื่อแน่ว่าขายตรงไทยยังมีอนาคตที่สดใส ด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพในกลุ่มเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน (Health & Wellness) การปรับแผนธุรกิจและผลตอบแทนรายได้ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การพัฒนาช่องทางและเครื่องมือให้นักขายสามารถทำธุรกิจได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง Ecosystem อย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงไทย เหล่านี้จะเป็นปัจจัยโดยรวมที่ทำให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้คนในประเทศ