กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต ซึ่งพื้นที่ข้างต้นเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ ตามถิ่นที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวในฐานข้อมูลของกองทุนฯ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้จัดงานพบประชาชนเจ้าของกรมธรรม์ฯ โดยบูรณาการร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ภายในงานดังกล่าว ได้มีการบรรยายโดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และกองทุนฯ ได้พบเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มขึ้นจำนวนหลายราย ซึ่งภายในงานได้มีการมอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่เจ้าของกรมธรรม์ผู้มีสิทธิจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท และ 5,415 บาทตามลำดับ ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชน ต่อธุรกิจและระบบประกันชีวิต