BEM คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (เดิมใช้ชื่อว่า Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มบริการ (Services) โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ AA (คะแนนรวม 80-89 คะแนน) ซึ่งครั้งนี้เป็นการประกาศผลการประเมินในรูปแบบการจัดลำดับผลคะแนนเป็นปีแรก

ทั้งนี้ BEM มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน