บลจ. เคดับบลิวไอ ชวนลงทุนแบบใส่ใจ เพื่อการออมอย่างยั่งยืน เปิดขาย “กองทุน KWI ThaiESG” IPO 8 – 12 ธันวาคมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ส่งเสริมการออมระยะยาวและตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น ESG เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยสิทธิลดหย่อนภาษี ด้วยกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) เปิดเสนอขายครั้งแรก 8 – 12 ธันวาคมนี้

นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บลจ. เคดับบลิวไอ”) กล่าวว่า “เคดับบลิวไอ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และมีเป้าหมายที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

“บลจ. เคดับบลิวไอ จึงเตรียมเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG) ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ AA ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ในระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับ AA ขึ้นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจแอลกอฮอล์ ยาสูบ โดยจะพิจารณาการเข้าข่ายธุรกิจดังกล่าวด้วยเกณฑ์สัดส่วนรายได้ที่มากกว่า 50%”

กองทุน KWI ThaiESG เปิดเสนอขาย 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A) ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D) ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกตามวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละราย โดยการลงทุนใน KWI ThaiESG-A หรือ KWI ThaiESG-D สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีที่มีการลงทุน และที่สำคัญ คือ ผู้ลงทุนสามารถคำนวณแยกจากวงเงินลดหย่อนภาษีในส่วนของกองทุน SSF/RMF และหมวดการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่นๆ ที่รวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยสามารถเริ่มซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 และไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

โปรโมชั่น Fund Back สำหรับการลงทุนในกองทุน KWI ThaiESG ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนของกองทุน KWI MONEY มูลค่า 100 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เคดับบลิวไอ โทร. 02-844-0123 หรือติดต่อผ่านช่องทาง
LINE Official ID: @KWIAM หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com

หมายเหตุสำคัญ:

  • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน