กรุงไทยคว้ารางวัล Bank of the Year 2023

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล DOKBIA AWARDS 2023  จัดโดย เครือนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล “Bank of the Year 2023 : ธนาคารดีเด่นแห่งปี 2566 จากความโดดเด่นของธนาคารกรุงไทยในด้านผลประกอบการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร การจัดการองค์กร ตลอดจนมีบทบาทในการดูแลภาคธุรกิจและภาคสังคม บริการเพื่อสาธารณะประโยชน์ และเป็นธนาคารที่ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกมิติ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”