Browsing Tag

ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

“ไทยประกันชีวิต” มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตาม…