Browsing Tag

คาดการณ์ปริมาณน้ำ

ชป. นำ AI พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาชน ใช้วิเคราะห์-คาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า

กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดึงเอาเทคนิคของ AI มาใช้ เทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พร้อมวิเคราะห์ คาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน –…