Browsing Tag

ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

กรุงเทพประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีงานบุญที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยบริษัทฯ…