Browsing Tag

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ไทยผลักดัน “ศาสตร์พระราชา” สู่ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร…

ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 820 ล้านคนกำลังเผชิญหน้ากับความอดอยาก โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ “การขจัดความหิวโหย” (zero hunger) เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)…

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 4 เดินหน้าสร้างองค์ความรู้…

การจัดการพื้นที่การเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ช่วยให้เกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติสามารถรับมือกับวิกฤตน้ำท่วม-น้ำแล้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน…