Browsing Tag

โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0%

การเคหะแห่งชาติ “ลดดอกเบี้ย-ลดราคา-เช่าราคาพิเศษ” ช่วยเหลือลูกค้าใหม่

การเคหะแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการภาครัฐ ได้จัดทําโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์…