Browsing Tag

DAD Asset Development

ร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอพระราชทานไปทอดถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี…

ธพส. จับมือ “ธรรมศาสตร์” สร้างบิ๊กดาต้า เก็บข้อมูลในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส. จับมือ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาได้ใช้เก็บข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สร้างบิ๊กดาต้า…