Browsing Tag

Eco City

เมืองมาย จ.ลำปาง ชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียน ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศ ECO CITY

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ หรือภัยแล้ง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต และหากย้อนกลับไปที่ต้นตอ…

เอสซีจี-สผ. ร่วมผลักดันชุมชนเมืองมาย สู่ต้นแบบเมืองนิเวศ

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจี โดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล…

ครบรอบ 10 ปี “เพื่อนชุมชน” ประกาศความร่วมมือเพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง…

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ขับเคลื่อนมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) ครบรอบ 10 ปี พัฒนาภาคีเครือข่าย ต้นแบบความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Collaborative Model) ภาครัฐ และชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน…