Browsing Tag

The State of Corporate Sustainability in 2020

ธอส. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภท Sustainability Disclosure Recognition ในงาน The State of Corporate Sustainability in…