คปภ. ส่งความห่วงใยวันวาเลนไทน์ แนะทำประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองคุณและคนที่คุณรัก

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อจำกัดพื้นที่และป้องกันให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ก็มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกมิติของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำนวนเกือบ 10 ล้านฉบับ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ ซึ่งการแสดงความรัก ความห่วงใยให้กับคนที่ท่านปรารถนาดีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง แต่ในยุค New Normal อาจจำเป็นต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เพราะต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย และแม้จะมีการระมัดระวังเพียงใด ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ซึ่งทุกท่านอาจมอบความรัก ความห่วงใยในวันแห่งความรักปีนี้ให้กับคนที่ท่านรักด้วยการทำประกันภัยโควิด-19 ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันภัยได้พัฒนาความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยนายทะเบียนได้ออกคำสั่งให้บริษัทประกันภัยสามารถปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ถึง 20 % เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสอดรับกับสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มากยิ่งขึ้น

สำหรับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

ความคุ้มครองแบบที่ 1 : การรักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากโควิด-19 จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองแบบที่ 2 : เงินชดเชยรายวัน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ตามจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองแบบที่ 3 : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 จนเป็นเหตุทำให้สถานที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยง เป็นแหล่งในการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ในการทำความสะอาด รวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ และค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 และทำให้บุคคลในครอบครัวเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 ให้กับบุคคลในครอบครัวตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงต่อคน ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองแบบที่ 4 : กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาทิ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 และเกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าว จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

และผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 และเกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้

รวมทั้ง ผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล   ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทประกันภัยจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ดังนั้นผู้ทำประกันภัยจึงควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ และเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

“สำนักงาน คปภ. ขอส่งความรัก ความห่วงใย เนื่องในวันแห่งความรักปีนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดจากโควิด-19 ขอให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และถ้าจะให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้น ก็ควรทำประกันภัยโควิด-19 หรือมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้คนที่คุณรัก เพื่อให้ประกันภัยคุ้มครองคุณและคนที่คุณรัก” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย