“ส.ประกันชีวิตไทย” จัดประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life) ให้กับบริษัทประกันชีวิตได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ IBS – Life โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้า พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ IBS – Life ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564